RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r.
Administratorem danych osobowych jest:
AiK Artur Misaczek Krzysztof Wąsowicz s.c. (dalej: „AiK s.c.”) z siedzibą w Chojnowie ul. M.C. Skłodowskiej 10; NIP: 694-165-83-09; adres e-mail: biuro@salabankietowa.eu; telefon: 691 648 001.

Jakie dane przetwarza AiK s.c.:
Dane osobowe Ujawniającego, osób reprezentujących spółki, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracowników i współpracowników wyznaczonych do kontaktu pozyskiwane są zazwyczaj od Ujawniającego. Ujawniający podaje AiK s.c. swoje dane nawiązując kontakt telefoniczny, wysyłając maila, list, składając ofertę, reklamację lub zgłaszając się przez formularz kontaktowy.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Przede wszystkim w związku z prowadzoną przez AiK s.c. działalnością gospodarczą, realizując umowy, oraz w ramach nawiązywanej współpracy. Dane Kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą mogą być pozyskiwane również z rejestrów publicznych lub za pośrednictwem biur informacji gospodarczej. Dane, które są przetwarzane przez AiK s.c. dla celów marketingowych, pozyskujemy od Ujawniającego na podstawie wyrażonej zgody lub w oparciu o wspólny uzasadniony interes.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt a) RODO (przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli osoba/podmiot, którego dane dotyczą wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
Odbiorcy danych osobowych:
– AiK Artur Misaczek Krzysztof Wąsowicz s.c. (dalej: „AiK s.c.”) z siedzibą w Chojnowie ul. M.C. Skłodowskiej 10; NIP: 694-165-83-09.

– Inni kontrahenci, podmioty świadczące pomoc prawną i podatkową;
– dostawcy usług zewnętrznych,
– dostawcy usług informatycznych i hostingowych oraz podmiotom zapewniającym obsługę serwisową używanych przez nas programów.
Udostępnione dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz istniejącego pomiędzy AiK s.c. a Ujawniającym stosunku prawnego.

Prawa:
Ujawniający posiada prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ujawniającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Uprawnienia, o których mowa powyżej Ujawniający może realizować poprzez ich zgłaszanie na adres mailowy: biuro@salabankietowa.eu oraz listownie na adres: ul. M.C. Skłodowskiej 10, 59-225 Chojnów.